Свежие комментарии
  Архивы

  Август 2017

  postheadericon Ось і закінчилось літо…

  Ось і закінчилось літо, завтра — День Знань, ми починаємо новий навчальний рік. Хочеться побажати, щоби він був для всіх нас цікавим, успішним і результативним. Учням — цікавих уроків, успіхів, вчителям — творчого педагогічного натхнення, батькам — задоволення та посмішок від високих балів у щоденниках  дітей:) Всім — міцного здоров’я, мудрості та терпіння подолати усі труднощі!

  postheadericon Звіт про діяльність навчального закладу за 2016-17 н.р.

  Річний звіт 

  Навчально — виховний процес сплановано у відповідності з нормативними вимогами. Є в наявності установчі документи, ліцензія, Статут, концепція освітньої діяльності, робочий навчальний та річний плани. Документи затверджено в установленому порядку. Річний план роботи школи на 2017/2018 н. р. був погоджений на засіданні педагогічної ради від 31.08.2017 протокол № 1 та затверджений на засіданні ради школи від 31.08.2017 протокол № 1.

  Був зроблений розгорнутий аналіз роботи школи за минулий рік, сформульовані завдання на 2017/2018 н. р. Згідно плану проводяться педради, наради при директорі, ведуться протоколи цих нарад.

  Зроблений перспективний план роботи закладу на 5 років. У ньому є перспективний план кадрового складу, графіки вивчення предметів, атестації педагогічних працівників, курсової підготовки, аналіз складу педагогічних працівників на 5 років. Сплановані основні напрямки виховної роботи на 5 років. Відтворена структура методичної роботи. Є аналіз здоров’я учнів за три останні роки.

  У школі працюють шкільні методичні об’єднання: МО вчителів гуманітарного циклу, МО вчителів природничого циклу, фізико-математичного циклу, МО вчителів початкових класів, та МО класних керівників. З вересня 2008 року розпочато роботу по впровадженню в школі І етапу розвитку учнівського самоврядування. Розроблено Положення про учнівське самоврядування, існує план роботи учнівської ради. Складений план роботи батьківського комітету.

  Школа має необхідні урядові документи з питань освіти, накази та інструкції Міністерства освіти і науки, обласного управління та районного відділу освіти.

  Заняття у школі проводяться в одну зміну. Тижневе навантаження згідно з навчальним планом. Тривалість перерв між уроками 10 хвилин та дві перерви по 20 хвилин, які використовуються для гарячого харчування дітей.

  Розподіл тижневого навантаження вчителів затверджено наказом по школі від 01.09.2017 № 69. У школі є Правила внутрішнього розпорядку для працівників школи, чітко указані обов’язки адміністрації, вчителів та працівників (наказ від 01.09.2016 № 79

  У кожного вчителя є перелік посадових обов’язків.

  Розклад уроків затверджений.

  Навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами на 100% згідно зі штатним розписом. У закладі працюють 18 педагогічних працівників. Розстановка педагогічних кадрів здійснена умотивовано.

  У закладі навчально-виховний процес здійснює 18 педагогічний працівник, з них мають:

  • вищу педагогічну освіту – 16 , що становить 88 %;
  • середню спеціальну не педагогічну освіту – 1 , що становить 5,5 %;
  • неповну вищу педагогічну освіту – 1, що становить 5,5%

  Атестація  працівників

  У школі здійснюється перспективне планування атестації педагогічних працівників за окремим планом терміном на 5 років, який щорічно коригується, відображаючи зміни у кількісному та якісному складі педагогічних працівників школи. Поточне планування атестації педагогічних працівників здійснюється терміном на навчальний рік, відображається у відповідному розділі плану роботи школи. Ведення ділової документації. Щорічно видаються накази з питань атестації, які доводяться до відома працівників під особистий підпис, ведуться протоколи засідань атестаційної комісії. Книга протоколів засідань атестаційної комісії оформлена відповідно до вимог ведення ділової документації. Всі атестаційні матеріали оформлюються своєчасно та якісно відповідно до вимог. Атестація педагогічних працівників проходить планово, згідно графіка. У наявності оформлені відповідно до вимог атестаційні листи педагогічних працівників, один примірник яких зберігається в особових справах.

  • Річний план роботи школи на 2017/2018 н. р. був погоджений на засіданні педагогічної ради від 31.08.2017 протокол № 1, затверджений на засіданні ради школи від 31.08.2017 протокол № 1, пронумерований, прошнурований, підписаний директором школи, скріплений печаткою. У закладі є перспективний план роботи, є окремі розділи у річному плані роботи та концепції розвитку закладу. Робочий навчальний план на 2017/2018 н.р. складено для загальноосвітнього навчального закладу, який працює за 5-денним навчальним тижнем з українською мовою навчання, погоджено на засіданні педагогічної ради, протокол № 1 від 31.08.2017, погоджений на засіданні ради школи протокол № 1 від 31.08.2017, затверджений начальником відділу освіти Новопсковської РДА
  • Алфавітна книга запису учнів нового зразка ведеться у закладі з 01.09.2011 року. Алфавітна книга заповнюється, зберігається згідно з Інструкцією; пронумерована, прошнурована, підписана директором школи, скріплена печаткою. Щорічно до неї вносяться дані про учнів нового прийому. Учні заносяться до списку у алфавітному порядку.
  •  Всі вчителі систематично (1 раз на 5 років) згідно перспективного плану на 5 років (2016-2021 р.р.) проходять курси підвищення кваліфікації при ДЗ «Луганський педагогічний університет ім..Тараса Шевченка»  План курсової перепідготовки відповідає фактичному його виконанню. Відділ освіти здійснює фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Учителями школи прослухані спецкурси: «Використання ІКТ у практиці роботи вчителів початкових класів», «Використання ІКТ учителями філологічних дисциплін у професійній діяльності», «Сучасні технології національно-патріотичного виховання» «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань ЗНО». У школі здійснюється перспективне планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників (терміном на 5 років) та поточне планування підвищення кваліфікації (терміном на навчальний рік). Підвищення кваліфікації педагогічних працівників передує їх атестації.
  • Організація методичної роботи педагогічних працівників.

  У школі створено методичний кабінет, де зібрано і систематизовано нормативні документи з питань організації навчально-виховної роботи школи, допоміжні науково-методичні матеріали з питань освіти, психолого-педагогічна література та матеріали з досвіду роботи вчителів школи. Методичний кабінет оснащено комп’ютерною технікою. Наявність методичного кабінету значно впливає на підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. В організації роботи з педагогічними працівниками закладу принцип науковості застосовано в окремих формах методичної роботи. Педагогами закладу розроблені методичні рекомендації з питань педагогіки, що використовуються вчителями школи під час навчально-виховного процесу. Інноваційна освітня діяльність школи харак­теризується пошуком нових і вдосконаленням іс­нуючих концепцій, принципів, підходів до осві­ти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання, виховання, управління навчально-ви­ховним процесом. Розроблено й проведено багато нестандартних, інтегрованих уроків і позакласних заходів. Учителі школи постійно використовують у своїй роботі різноманітні сучасні форми й мето­ди проведення уроків. До інноваційної діяльності педагогічного ко­лективу можна віднести моніторинг і рейтингову систему успішності учнів, що сприяють відстеженню динаміки їхнього індивідуального роз­витку. Запроваджуються також інноваційні управ­лінські технології стратегічного планування, колективного прийняття управлінських рішень, інформаційні й проект­ні технології. Значним надбанням якісного управління в школі можна вважати налагодження високопрофесійного наукового й аналітичного супрово­ду управлінських рішень, моніторингів якості на­вчального процесу. Завдяки такій організації праці творчо зростає рівень професіоналізму всього педагогічного ко­лективу школи. Планування та організація методичної роботи з педагогами закладу має нормативно-правове забезпечення. В закладі наявне інформаційне забезпечення, що регламентує роботу шкільного методичного кабінету та всіх форм методичної роботи. Проте, не всі нормативні документи адаптовані до роботи закладу: не розроблено положення про шкільний методичний кабінет. Методична робота спланована в річному плані школи, в якому відображена робота з педкадрами, вивчення та впровадження ЕПД. Проте, недостатньо організовано диференційований підхід до навчання педагогічних працівників. Координує методичну роботу методична рада. В закладі видаються накази про організацію методичної роботи та підводяться підсумки про її результативність. Однак, в них недостатньо висвітлюються питання впровадження інновацій та новітніх технологій. Створена модель методичної роботи відповідає потребам в організації навчання педагогів і реалізується через традиційні форми роботи: шкільні методичні об`єднання, самоосвіта, робота над методичною темою, наставництво. У закладі організована робота школи молодого учителя, закріплені наставники, організовано взаємовідвідування уроків вчителями, сплановано звіт молодого педагога після першого року роботи, підготовлені методичні рекомендації молодим вчителям за різними напрямками діяльності. Результативність методичної роботи прослідковується через участь педагогів у конкурсах професійної майстерності «Учитель року ». Профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями педагогічної професії. Профорієнтаційна робота у закладі планується і проводиться в процесі вивчення предметів та в процесі виховної роботи. У плані роботи закладу на 2017/2018 навчальний рік сплановано різноманітні заходи, спрямовані на профорієнтацію учнів: вікторини, диспути, екскурсії, вечори-зустрічі з випускниками, усні журнали, анкетування серед учнів та батьків. Питання профорієнтації учнів знаходить своє відображення і планах виховної роботи класних керівників, розглядається на педагогічних радах, батьківських зборах, засіданнях методичного об`єднання класних керівників.

  Охорона праці

  • .Відповідно до вимог чинного законодавства в школі створена система управління охороною праці. Наказом визначені особи, які відповідають за організацію охорони праці в школі (заступник директора з НВР Толкачова С.І. пожежну безпеку й електробезпеку (заступник з виховної роботи Кондратенко О.П.). Для створення безпеч­них умов навчання в кабінетах фізики, хімії, біо­логії, інформатики,  спортив­ному залі й майстернях призначені відповідальні за безпеку життєдіяльності, у навчальних кабіне­тах — завідувачі кабінетів. На початок кожно­го навчального року оформляються всі необхід­ні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, акт готовності школи до нового на­вчального року. На засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах або на засіданнях профспілко­вого комітету заслуховуються звіти про виконання заходів, наказів, інструкцій із техніки безпеки, об­говорюються результати проведеної роботи. Кож­ний нещасний випадок, який трапився в школі, не залишається без уваги адміністрації школи й пе­дагогічного колективу. Ведеться постійна робота з дотримання тех­ніки безпеки: створено куточки безпеки жит­тєдіяльності; заклад освіти забезпечено проти­пожежним інвентарем; на всіх розетках змінної напруги є маркування; здійснено перевірку за­землення й опору ізоляції; зібрано методичні ма­теріали з питань охорони праці; на всіх сходах означено плани евакуації; пожежні виходи функ­ціонують.
  •  Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання. Школа повністю забезпечена навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення усіх предметів. Бібліотечний фонд становить 17164 примірник, у тому числі: фонд підручників — 3714 примірників, фонд художньої літератури — 13212 примірника. Фонд шкільної бібліотека поповнюється підручниками для 1-11 класів та художньою літературою. Забезпечення підручниками учнів 1-11 класів становить 95 %.У бібліотеці в наявності книги обліку, які оформлені відповідно до вимог ділової документації. За рахунок залучення позабюджетних коштів школа передплачує педагогічні видання:журнали «Класному керівнику все для роботи», «Позакласний час»  «Шкільний бібліотекар». Газети «Луганщина». Бібліотечний фонд школи ефективно використовується педагогічними працівниками та учнями 1-11 класів під час здійснення навчально-виховного процесу та у позакласній роботі.
  • Стан розвитку учнівського самоврядування. У школі створені і працюють такі органи громадського самоврядування: загальні збори (конференція), рада школи, батьківський комітет, рада органів учнівського самоврядування. У річному плані роботи є розділ «Робота з батьками», де сплановано засідання ради школи та інші напрямки роботи ради школи, батьківського комітету школи» . До ради школи входить 15 чол. (згідно зі статутом) – пропорційно по 5 чол. від батьків і громадськості; вчителів; учнів. У школі проводиться робота щодо покращення матеріально-технічної бази, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, матеріального заохочення працівників. За результатами соціально-психологічної експертизи організація навчально-виховного процесу здійснюється на достатньому рівні. За результатами анкетування різних категорій виявлено наступні результати. Відгуки дітей про школу здебільшого позитивні. Їм подобаються відносини з адміністрацією, класними керівниками, вони задоволені мікрокліматом у класі , організацією роботи школи та тим, що навчаються в даному закладі. Випускники школи висловлюють позитивні відгуки про роботу навчального закладу, задоволені рівнем взаємоповаги та співробітництва між учасниками навчально-виховного процесу . З боку громадськості спостерігається здебільшого небайдуже ставлення до організації навчально – виховного процесу цього освітнього закладу. За результатами обласних, районних конкурсів та загальношкільних заходів учні та педагогічні працівники закладу за останні п’ять років були нагороджені:- грамотами районної державної адміністрації. за вагомий внесок в розвиток освіти та активну громадську позицію . У педагогічному колективі переважають ознаки здорового сприятливого психологічного клімату. За даними анкетування виявлене кар`єрне середовище, яке відрізняється орієнтованістю на зовнішні прояви, що стимулюють роботу колективу та досягнення відповідних результатів. Адміністрація школи використовує у своїй діяльності переважно демократичний стиль керівництва. Діяльність адміністрації, на думку вчителів, найбільш спрямована на підвищення кваліфікації працівників та охорону прав та здоров`я учнів. Педагоги школи оцінюють роботу директора закладу та його заступників на достатньому рівні.
  • Управлінська діяльність адміністрації школи.

  Управлінська діяльність адміністрації школи щодо створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу підкріплена інформаційно-нормативною документацією. Створена належна система управлінських дій щодо реалізації прав громадян та отримання повної середньої освіти відповідно до закону України „Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку. Здійснюється облік учнів по території обслуговування, складені списки дітей, підготовлений звіт, відповідно до якого на території обслуговування школи налічується 164 дітей шкільного віку. Не охоплених навчанням дітей шкільного віку немає. Ділова документація з питань зарахування учнів до закладу та їх вибуття ведеться відповідно до нормативності ділової документації. Зарахування та вибуття оформляється відповідними наказами директора школи із зазначенням причин вибуття. Дані про учнів нового прийому заносяться до алфавітної книги. У школі проводиться відповідна робота щодо відстеження відвідування учнями навчальних занять. У класних журналах ведеться облік відсутніх учнів. Створена належна система роботи з пошуку та розвитку обдарувань і здібностей дітей, розроблений план заходів щодо роботи з такими дітьми. У школі є нормативно — правові та законодавчі матеріали, які доводяться до відома працівників як в колективній формі, так і індивідуально. Між адміністрацією школи та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації укладено колективний договір на 2017/2019 роки, (схвалено на зборах трудового колективу від 28.03.2017, протокол № 12, зареєстровано в райдержадміністрації від 11.04.2017 № 26). Колективний договір відповідає законодавству, передбачає соціально-економічний захист працівників. Правила внутрішнього розпорядку школи відповідають умовам роботи працівників і затверджені на зборах трудового колективу 01.09.2016 року. В школі дотримуються виконання трудового законодавства. Складається попереднє педагогічне навантаження і доводиться до відома вчителів під підпис. Вчителі та працівники школи одержують відповідно до «Положення про оплату праці» щорічну винагороду за сумлінну працю. У школі організовано індивідуальне навчання. У річному плані роботи є аналіз стану охоплення дітей і підлітків навчанням в минулому навчальному році та задачі і заходи щодо вдосконалення цієї роботи та системи управлінських дій по реалізації прав громадян та отримання повної середньої загальної освіти. В алфавітній книзі в розділах 1 і 2 фіксується кількість учнів. Інформація з обліку дітей до відділу освіти до 10 вересня кожного року подається вчасно.

  • Результативність участі учнів у Міжнародних , Всеукраїнських, обласних, районних (міських) олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо Виходячи з основних положень цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки проведено аналіз рівня роботи навчального закладу з обдарованими дітьми. Учні школи постійно беруть участь у конкурсах різного рівня. У 2016/2017 навчальному році учень 9 класу Головашич Артем посів ІІІ місце у II етапі Всеукраїнських шкільних олімпіад з географії (керівник – Толкачова С.І.).
  • Організація харчування учнів.

  У школі працює їдальня, яка забезпечує гаряче харчування школярів. Всі учні мають змогу бути забезпечені гарячим харчуванням. Із них 5 учні пільгового контингенту охоплені безкоштовним харчуванням. 56 учів 1-4 класів у отримують гарячі обіди за рахунок бюджетних коштів. Шкільна їдальня розрахована на 60 посадкових місць, забезпечена необхідним обладнанням, меблями, посудом. Все електрообладнання заземлене. Санітарний стан їдальні добрий. Бракеражна комісія постійно перевіряє якість приготування обідів та фіксує свої зауваження в окремому журналі. Крім медичного контролю за якістю харчування, створено громадський контроль (батьківський комітет, рада школи). Обіди готуються якісно. Скарг на якість харчування немає. В їдальні є графік харчування учнів та списки школярів пільгового контингенту. У школі ведеться робота щодо створення необхідних матеріально-технічних умов для забезпечення повноцінного харчування школярів.

  • Підвезення учнів  до школи.

  Всі діти шкільного віку охоплені навчанням, підвозяться до школи шкільним  автобусом  за рахунок бюджету: із Степного — 7 учнів, Ганусівки — 2 учні  по Кам’янці — 35

  • Стан дитячого травматизму.

  Школа має нормативне забезпечення з питань профілактики і попередження дитячого травматизму та розслідування нещасних випадків. Робота з питань безпеки життєдіяльності та забезпечення здорового способу життя дітей спланована і проводиться відповідно плану. Адміністрація школи своєчасно доводить інформацію з даного питання до вчителів, дітей та їх батьків. Своєчасно видаються накази щодо попередження дитячого травматизму на початок та кінець навчального року, накази протягом навчального року відповідно до листів відділу освіти щодо попередження усіх видів дитячого травматизму, наказ про призначення відповідального за організацію та проведення роботи в закладі з питань попередження усіх видів дитячого травматизму. Згідно з річним планом роботи школи проводяться лекції, бесіди щодо збереження життя та здоров’я учнів. До роботи з профілактики дитячого травматизму залучаються співробітники органів внутрішніх справ, медичні працівники, працівники пожежної служби та державної автоінспекції. В усіх класах проводяться бесіди по попередженню дитячого травматизму. У кожному класному журналі відведено сторінки для запису проведених бесід з попередження різних видів дитячого травматизму: правил дорожнього руху, поводження із джерелами електроструму, безпеки при користуванні газом, поводження на воді та біля водоймищ, пожежної безпеки, поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів, радіаційної безпеки, отруєння грибами.

  Для попередження травмування учнів під час навчально-виховного процесу організовано чергування вчителів та старших учнів по школі.

  У школі здійснюється викладання предмету «Основи здоров’я» у 1-9-х класах відповідно до навчального плану.

  У школі створені умови для збереження здоров’я учнів. Приділяється належна увага санітарно – гігієнічним нормам. Забезпечуються своєчасне прибирання приміщень і коридорів. В усіх класах складені графіки провітрювання, які витримуються. Класи мають достатнє озеленення, але вікна не затемнені рослинами. Освітлення двох типів: природне і штучне. Заняття проводяться в одну зміну. Класних кімнат — 11. Тижневе навантаження регламентується навчальним планом школи. Предметне навантаження відповідає гігієнічним вимогам. Тривалість перерв між уроками – 10 хвилин, дві перерви — 20 хвилин використовуються для гарячого харчування дітей. У початковій школі на уроках проводяться фізкультпаузи, на перервах — рухливі ігри. Розклад уроків затверджено Держпотребслужбою. Внутрішнє оздоблення приміщення відповідає психолого — гігієнічним вимогам.

  У кожного класного керівника є в наявності списки учнів з визначенням їх стану здоров’я, в класних журналах заповнені листки здоров’я. До учнів, які знаходяться на медичному обліку за станом здоров’я, під час проведення уроків фізичної культури здійснюється індивідуальний підхід. Інформаційні матеріали з питань медичного огляду знаходяться у школі. Здійснюється моніторинг пропусків занять за станом здоров’я, узагальнені матеріали якого знаходяться у класних керівників та адміністрації школи.

  У навчальному закладі існує система організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи. Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у школі включає фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи, участь у районних змаганнях.

  Школою вжиті заходи для створення умов щодо повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей та працівників. Трудові відносини в колективі школи регулюються правилами внутрішнього розпорядку, трудовим договором. Адміністрація школи спільно з профспілковим комітетом реалізує статтю 57 Закону України „Про освіту», створює належні умови праці та відпочинку, щомісячно проводить виплату заробітної плати, надає щорічну грошову винагороду в розмірі одного посадового окладу за сумлінну працю і здійснює виплату педагогічними працівникам допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

  Матеріально технічна та навчально-методична база :

  Будівля школи введена в експлуатацію у вересні 1975 року, є комунальною власніс­тю Новопсковської районної ради Новопсковського району Луганської області. Проектна потужність — 356. Загальна площа всіх приміщень – 2777 кв.м.

  Загальні показники будівель і споруд

  Будівлі та приміщення Показники, кількість
  Навчальний корпус 2777 ка.м.
  Класні кімнати (включаючи навчальні кабінети й лабораторії) 1000 кв. м
  Медичний кабінет 9 кв.м.
  Бібліотека з читальним залом 48 кв.м
  Їдальня   та  актовий зал (разом) 135 кв.м
  Кількість посадкових місць у їдальні 60
  Спортивна зала 150 кв.м
  Комбінована майстерня 72 кв.м
  Комп’ютерний клас 54 кв.м

  Практично всі приміщення школи відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Для утримання школи в задовільному стані щорічно проводяться поточні ремонти приміщень. У школі кабінетна система навчання. Внутрішнє оздоблення приміщення відповідає психолого-гігієнічним вимогам. Будівельних та монтажних робіт, не передбачених технічною документацією, не проводилося.

  
  Ми в мережі
  Розклад уроків