Свежие комментарии
  Архивы

  Архив рубрики «Статут»

  postheadericon Cтатут школи

  Відомості з ЕДРПОУ — завантажити

  Затвердження змін до статуту — завантажити

  Статут — завантажити

  postheadericon Статут

  Прочитать остальную часть записи »

  postheadericon Статут

  Статут

  Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новопсковської районної ради Луганської області

  (нова редакція)

  Установа зареєстрована 26.09.1995 № 21830029

    

   Загальні положення

  1.1.Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новопсковської районної ради Луганської області (далі — Установа) є правонаступником у повному обсязі Кам’янської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів, згідно рішення районної ради від 26.09.2008 №21/9, знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району Луганської області.

  1.2. Установа є юридичною особою, має печатку, штамп та ідентифікаційний номер ЄДРПОУ, обслуговується централізованою бухгалтерією відділу освіти Новопсковської райдержадм і ністрації.

  Установа має статус неприбуткової організації.

  1.3. Власником Установи є Новопсковська районна рада (ідентифікаційний код — 21766338; місцезнаходження: 92303. Луганська область, Новопсковський район, селище міського типу Новопсков, провулок Історичний, будинок 1).

  1.4. Повна назва Установи:       Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новопсковської районної ради Луганської області. Скорочена назва: Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

  1.5.Місцезнаходження Установи:

  92332 Луганська область

  Новопсковський район

  с. Кам’янка

  вул. Пульного, 11

  1.6.   Головними завданнями Установи є:

  —           забезпечення реалізації права громадян на базову та повну загальну середню освіту;

  виховання громадянина України;

  —           виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

  —           формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

  —           виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

  —          розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

  —           реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

  —           виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

  —           створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

  —           та інші завдання відповідно до чинного законодавства України.

  1.7. Установа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

  У своїй діяльності Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів підпорядкована відділу

  освіти Новопсковської райдержадміністрації та підзвітна і підконтрольна власнику –

  Новопсковській районній раді.

   

  1.8. Установа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

  1.9. Установа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

  —          безпечні умови освітньої діяльності;

  —          дотримання державних стандартів освіти;

  —           дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

  —          дотримання фінансової дисципліни.

  1.10.                       В Установі визначена українська та російська мови навчання. Установа визначає профіль навчання, враховуючи освітні потреби учнів.

  1.11.                       Установа має право:

  —           проходити в установленому порядку державну атестацію;

  —           визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

  —          визначати варіативну частину робочого навчального плану в межах бюджетних асигнувань;

  —           в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

  —           спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

  —           використовувати різні форми морального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

  —          отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

  —           залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України.

  1.12.                      В Установі створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи, психологічна служба, тощо.

  1.13.                      Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються Новопсковським РТМО.

  1.14.                       Взаємовідносини Установи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються в межах їх компетенції, відповідно до законодавства.

   

  ІІ. Організація навчально-виховного процесу

  2.1.Установа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Установи, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою Установи.

  2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

  Робочий навчальний план Установи погоджується радою Установи і затверджується відділом

  освіти Новопсковської районної державної адміністрації.

  У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний,

  тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

  2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Установи самостійно добирають навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби

   

   

  навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на

  рівні державних стандартів.

  2.4.Установа здійснює навчально-виховний процес за денною, груповою, індивідуальною, екстернатною формою навчання.

  2.5. Зарахування учнів до Установи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

  У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншої Установи. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за заявою батьків або осіб, які їх замінюють.

  2.6. В Установі для учнів 1-9 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

  Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом

  директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

  2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Установою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

  Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня

  наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри.

  2.8.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

  2.9.За погодженням з відділом освіти Новопсковської райдержадміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

  2.10.                   Тривалість уроків в Установі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п’ятих — одинадцятих (дванадцятих) — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Новопсковської райдержадміністрації та районної санітарно-епідеміологічної служби.

  2.11.                    Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Установи і затверджується директором.

  Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в Установі проводяться індивідуальні,

  групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим

  розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих

  здібностей, нахилів і обдарувань.

  2.12.                    Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

  2.13.                    У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання, ведеться тематичний облік знань.

  Оцінювання знань учнів здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

  У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення

  учнів у навчанні за навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

  2.14.                   Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів вчителем або класним керівником та відображаються в табелі успішності навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

  Порядок переведення і випуск учнів Установи визначається діючим законодавством України.

  2.15.                   Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається діючим законодавством України.

  2.16.                    Учням, які закінчили певний ступінь Установи, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи — табель успішності; по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту, по закінченні старшої школи — атестат про повну загальну середню освіту.

  2.17.                   За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі): похвальний лист, золота медаль, срібна медаль, похвальна грамота, подяка батькам, наказ по школі.

  III. Учасники навчально-виховного процесу

  3.1.  Учасниками навчально-виховного процесу в Установі є: учні, директор та його заступник, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

  3.2.  Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

  3.3  Учні мають право:

  —    на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних  занять;

  —   на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-

  спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

  —           на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково- практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

  —           брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

  —           брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально- виховного процесу, дозвілля учнів;

  —           брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

  —           на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

  —           на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

  3.4.Учні зобов’язані:

  — оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

  —  дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

  —  бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

  —  дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

  — брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

  —  дотримуватися правил особистої гігієни.

  3.5.  Педагогічними працівниками Установи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

  3.6.    Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників Установи здійснює відділ освіти Новопсковської райдержадміністрації за поданням директора Установи. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників Установи здійснює директор Установи. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

   3.7. Педагогічні працівники мають право:

  — самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я  учнів;

  —  брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

  —  обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

  —  проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

  вносити пропозиції керівництву загальноосвітнього навчального закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

  —           на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

  —           об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

  3.8.  Педагогічні працівники зобов’язані:

  — забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

  — сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

  —  сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

  —  утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

  —  виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

  —          дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

  —           захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

  —          постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

  —           виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, відділу освіти Новопсковської райдержадміністрації;

  —           брати участь у роботі педагогічної ради.

  3.9.  Проводиться атестація педагогічних працівників, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

  3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку  навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи ї довідно до чинного законодавства.

  3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

   

  —          обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

  —           звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського —   самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

  —           брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

  —           на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

  3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

  — забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь- якою формою навчання;

  —  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

  —  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

  —  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

  3.13. Представники громадськості мають право:

  —  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

  —  керувати учнівськими об’єднаннями за інтересам, гуртками, секціями на громадських засадах;

  —  сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

  —  брати участь в організації виховного процесу.

  3.14.  Представники громадськості зобов’язані дотримуватися статуту Установи, виконувати накази та розпорядження керівника Установи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

   

  Управління навчальним закладом

   

  4.1.  Управління Установою здійснюється у відповідності з діючим законодавством її власником — Новопсковською районною радою та відділом освіти Новопсковської райдержадміністрації.

  Безпосереднє керівництво Установою здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

  Директор Установи призначається і звільняються з посади відділом освіти Новопсковської райдержадміністрації відповідно до Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників установ освіти, які знаходяться в спільній власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району, затвердженого рішенням сесії Новопсковської районної ради від 30.05.2008 № 19/9.

  Призначення та звільнення заступників директора здійснюється відділом освіти Новопсковської райдержадміністрації за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

  Директор Установи:

  —          здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

  —           організовує навчально-виховний процес;

  —          забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнені учнів у навчанні;

  — відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

  — створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі проведення виховної роботи;

  —   забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних ті протипожежних норм, техніки безпеки;

  —   підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

  —  забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм насильства;

  —  призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

  —  контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

  — здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

  — видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

  —  за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Установи;

  —  створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

  —  несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та — загальними зборами (конференцією), власником, відділом освіти Новопсковської райдержадміністрації;

  — розпоряджатися в установленому порядком майном і коштами Установи;

  — має право першого підпису фінансових документів, за умови скріплення підпису гербовою печаткою відділу освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.

  4.3. Вищим органом громадського самоврядування Установи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Термін їх повноважень становить 1 рік.

  Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

  —           працівників Установи — зборами трудового колективу;

  — учнів Установи другого-третього ступенів — класними зборами;

  — батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

  Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

  Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

  Право скликати збори мають голова ради Установи, директор Установи, власник.

  Загальні збори:

  — обирають раду Установи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

  — заслуховують звіт директора і голови ради Установи;

  —   розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Установи;

  —  затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Установи;

   

  4.4  У період між загальними зборами діє рада Установи.

  4.5.  Метою діяльності ради є:

  —   сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

  —  об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку —  навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

  —  формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Установою;

  —  розширення колегіальних форм управління Установою;

  — підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією иавчально — виховного процесу.

  4.4.2.  Основними завданнями ради є:

  — підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

  —  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та    сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

  —  формування навичок здорового способу життя;

  — створення належного педагогічного клімату в Установі;

  —  сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

  —  підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

  — сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

  —  ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

  —  стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку,  обдарованих дітей;

  зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

  4.4.3.  До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ — ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність  загальними зборами Установи.

  Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину

  4.4.4. Рада Установи діє на засадах:

  —  пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства,

  —  дотримання вимог законодавства України;

  —  колегіальності ухвалення рішень;

  — добровільності і рівноправності членства;

  —   гласності.

  Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Установи, власника, ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Установи, доводяться 7 — денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх та громадськості. У разі незгоди адміністрації Установи з рішенням ради узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять

  представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Установи.

   4.4.5.  Очолює раду Установи голова, який обирається зі складу ради.

  Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

  Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

  Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Установи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

  4.4.6.  Рада Установи:

  —  організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

  —  спільно з адміністрацією Установи розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

  —  разом з адміністрацією Установи здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

  —   приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та «Похвальними грамотами” за особливі досягнення у вивченні окремих предметів;

  —   разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

  —  погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

  —  заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

  —   бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

  —   виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

  —  виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

  —   сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями на громадських засадах;

  —   приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

  —  бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово — побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

  — сприяє педагогічній освіті батьків;

  —  сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

  —  розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

  —  організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

  —  розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Установи;

  —  може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

  Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

  4.5.  При Установі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

   

  4.6.  Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

  Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) Установи шляхом голосування простою більшістю голосів.

  Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Установи.

  Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

  4.7.   Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Установи і затверджується відділом освіти Новопсковської райдержадміністрації.

  Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

  Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

  4.8.    В Установі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна

  рада.

  Головою педагогічної ради є директор Установи.

  4.9.    Педагогічна рада розглядає питання:

  —   удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування роботи Установи;

  —   переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

  —   підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

  —  морального та матеріального заохочення учнів та працівників Установи.

  4.10.   Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Установи.

  Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

  Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально —   виховного процесу.

  4.11.  В Установі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

   

  V. Матеріально-технічна база

   

  5.1.   Матеріально-технічна база Установи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Установи.

  5.2.  Майно Установи є спільною власністю сіл, селищ Новопсковського району і закріплене за нею на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

  5.3. Установа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Установи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Установі

   

   

  внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

  5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Установи складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

  5.6.  Відповідно до рішення органів місцевого самоврядування за Установою закріплена земельна ділянка, де розміщенні спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

   

  VІ. Фінансово-господарська діяльність

   

  6.1.   Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі його кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства України. Основним джерелом фінансування є кошти районного бюджету. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних закладом навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу. Фінансування закладу може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, незаборонених законодавством.

  6.2.   Джерелами формування кошторису Установи є:

  —  кошти власника;

  — кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти;

  —  кошти фізичних, юридичних осіб;

  —  кошти, отримані за надання платних послуг;

  — доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально- дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

  —  благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

  6.3.  Установа має право на придбання необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

  6.4..Порядок діловодства в Установі визначається діючим законодавством України Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Новопсковської райдержадміністрації.

  6.5.Звітність про діяльність Установи встановлюється відповідно до законодавства.

  6.6.  Установа має право тільки після попереднього погодження з Новопсковською районною радою продавати або передавати, обмінювати, здавати у оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу, чи іншим чином вирішувати питання щодо відчуження майна, яке закріплене за нею на праві оперативного управління, а також отримувати банківські чи інші кредити.

  6.7. Заборонено розподіл отриманих Установою доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

   

   

  6.8. Доходи (прибутки) Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

  VІІ.  Міжнародне співробітництво

   

  7.1. Установа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

  7.2.  Установа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

   

  VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

   

  8.1.  Державний контроль за діяльністю Установи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

  8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки України, органи державної санітарно- епідеміологічної служби, Новопсковська районна рада, Новопсковська районна державна адміністрація та відділ освіти Новопсковської райдержадміністрації.

  8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Установи є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

  8.4. У період між атестацією проводяться перевірки Установи з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

   

  IX. Припинення діяльності Установи

   

  9.1.  Припинення діяльності Установи проводиться за рішенням Новопсковської районної ради. Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів проводяться у порядку, встановленому законодавством України.

  9.2.  Установа припиняється в результаті передачі всіх своїх активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або шляхом зараховування до доходу районного бюджету (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

  9.2.1. У разі злиття Установи усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до юридичних осіб — правонаступників, що утворені внаслідок злиття.

  9.2.2.  У разі приєднання Установи до іншої юридичної особи до останньої переходять усі майнові права та обов’язки приєднаної Установи.

  9.2.3. У разі поділу Установи усі її майнові права і обов’язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових юридичних осіб, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових юридичних осіб до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов’язки реорганізованого суб’єкта.

   

   

  9.2.4.  У разі перетворення Установи в інший до новоутвореної юридичної особи переходять усі майнові права і обов’язки попередньої юридичної особи.

  9.2.5.  Установа ліквідується:

  1)  за рішенням власника Новопсковської районної ради;

  2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом;

  Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником — Новопсковською районною радою. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія виступає в суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

  Новопсковська районна рада встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

  Претензії кредиторів до підприємства, що ліквідується задовольняються в порядку установленому чинним законодавством.

  Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу , використовується за рішенням власника.

  9.3.  Установа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

  9.4.   У разі реорганізації Установи її права і обов’язки переходять до правонаступників.

  9.5.    Зміни та доповнення до статуту Установи, що стосуються діяльності Установи, виробляються і приймаються відділом освіти Новопсковської райдержадміністрації та її керівництвом за участі трудового колективу і затверджуються Новопсковською районною радою.

  
  Ми в мережі
  Розклад уроків